หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   


 
 
  เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงต้องมีการกำหนดพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ ดังนี้
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้กลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนเกิดความ เข้มแข็งอย่างแท้จริง
 
จัดให้มีการประสานงานในรูปแบบเครือข่ายขององค์กรต่างๆในชุมชน
 
จัดให้มีเวทีประชุมประชาคมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 
พัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง
 
จัดให้มีการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจริงจัง
 
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
จัดระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 
การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player