หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพประชาชน

ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบริการ

ส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การควบคุม การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
 

ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์และการลงทุน

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา

ส่งเสริม ให้มีและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player