หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

การป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 

การบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียและมลพิษต่างๆ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมสำสานและฌาปนสถาน

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมการฆ่าสัตว์

ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ

พัฒนางานผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินและควบคุมอาคาร

พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา

พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน การวิศวกรรมจราจรและบุคลากร

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player