หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเป็นเมืองที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทำให้มีธุรกิจบ้านจัดสรร และโรงงานขยายตัวเข้ามาจำนวนมาก แต่ประชาชนก็ยังคงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยๆ และประชากรส่วนใหญ่ถือศาสนาพุทธและอิสลาม โดยมีวัดอละมัสยิด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน แต่ความแตกต่างทางด้านศาสนามิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี และเป็นสุข
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
 
โรงเรียนวัดบางบัวทอง
 
โรงเรียนวัดเชิงเลน
 
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา (เอกชน)
 
โรงเรียนธรรมมิสลาม (เอกชน)

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 
โรงเรียนธรรมมิสลาม
 
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางบัวทอง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงเลน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุ้ลอามาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุ่งเรืองวิทยา

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าอิฐ (กศน.)
  ที่ตั้ง วัดบางบัวทอง หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แห่ง

สุเหร่า / มัสยิด จำนวน 4 แห่ง
 
สุเหร่าแดง ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7
 
สุเหร่าสวน ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าสวน หมู่ที่ 6
 
มัสยิดท่าอิฐ ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าใหญ่ หมู่ที่ 10
 
สุเหร่า 108 ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ที่ 8

วัดในพุทธศาสนา จำนวน 4 แห่ง
 
วัดบางบัวทอง ที่ตั้ง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 7
 
วัดท่าอิฐ ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าแดง หมู่ที่ 7
 
วัดเชิงเลน ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ท 8
 
วัดแสงสิริธรรม ที่ตั้ง บ้านลาดสิงห์ หมู่ที่5
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเชิงเลน
    ที่ตั้ง บ้านหัวเตย หมู่ที่ 8
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดบางบัวทอง
    ที่ตั้ง บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอิฐ
    ที่ตั้ง บ้านสุเหร่าใหญ่ หมู่ที่ 10
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
  ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอด      
  ภัยประจำท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล      
  (OTOS) จำนวน 1 ทีม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
  (อปพร.) จำนวน 50 คน
 


 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player