หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ติดต่อ อบต.
โทร : 02-525-8257
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือวินัย [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือจัดทำคำสั่งด้านงานบุคคล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)