หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ความโปร่งใส (Transparency)
หมายถึง การกระทำการใด ๆ ของภาครัฐทั้ง ในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้คาดเดาได้และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระทำที่เป็นผลจากการตัดสินใจของผู้บริหาร การดำเนินงานทางธุรกิจ และงานสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบความ ถูกต้องและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกันระหว่างประชาชนต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรปรับปรุงกลไกการทำงานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้

ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
     การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
(1) มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(3) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดหารายได้และการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น
(4) มีการเปิดเผยข้อบัญญัติ
(5) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     การประเมินผลและการตรวจสอบ
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น
(2) มีการจัดตั้งระบบควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน

     สภาท้องถิ่น
(1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น เช่น มีการจัดเตรียมสถานที่สาหรับประชาชนนั่งฟังการประชุมสภาท้องถิ่น
(2) มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

จัดทำโดย  สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15.57 น. โดย คุณ สุธิดา วงศ์พราหมณ์

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player