หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ปิดหน้าต่าง
 
 
 
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 

 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 159 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 108 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเก [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางรักพัฒนา [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาประดับไฟเฉลิมพระเกียรติฯ โดยว [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำโพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้าง งบประมาณป [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.ลำโพ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ไทรน้อย ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายซอยบางกร [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.สายซอยบางกร [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชนเ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทม.พิมลราช โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชนเ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักน้อย วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางรักน้อย โครงการวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางกร่าง กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความดีด้วยหัวใจ\" 26 กรกฎาคม 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางกร่าง โครงการร่วมแรงร่วมใจดูแลแหล่งน้ำไม่ให้เน่าเสีย ครั้งที่ 4 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ไทรน้อย ประชาสัมพันธ์บัตรประจำตัวคนพิการ [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมรวมใจรักษ์น้ำ และการนำผักตบ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.3/ว3099 แจ้งยุุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3099 แจ้งยุุติโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว803 แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว3214 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว3215 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Personnel Administration [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3185 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว779 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023./ว778 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว797 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 4  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3184 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว784 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว3217 เชิญประชุมพิจารณาจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในพื่นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.ค. 2562 ]     
นบ 0023.3/ว799 คู่มือการบันทึกข้อมูลการสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-fi [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3180 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยใน อปท. [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3181 กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว3183 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว789 ขอความร่วมมือติดตามและเร่งรัดองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 15 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.2/ว788 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว3100 1-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว3100 2-การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2562 ]   
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0  
สมุนไพรที่สามาทำให้หลับสบายหลับง่ายเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 107  ตอบ 0  
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 79  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 0  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 378  ตอบ 1  
   
ทม.บางคูรัด ที่จอดรถ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด ถนนพัง หน้า ม.ลลิล เรียบคลองโต๊ะใหม่ ถึงประตูระบายน้ำ พังมาหลายปีแล้ว ช่วยมาซ่อ (20 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การขออนุญาตสร้างโกดังเก็บข้าวสาร (19 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวาง (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ลำโพ มีข้อมูลบ้านเช่าไหมครับ (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ลำโพ สอบถาม การพ่นหมอกควันกำจัดยุง (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 1
ทม.พิมลราช รบกวนช่วยพ่นยากันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเก็บขยะด้วย (12 ก.ค. 2562)    อ่าน 2724  ตอบ 14
ทม.พิมลราช เสียงดนตรีจากเครื่องขยายเสียงดังมาก จนถึงห้าทุ่ม(อย่างน้อย)ทุกวัน (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทม.บางคูรัด รบกวนเข้ามาฉีดยุงให้ด้วยค่ะ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 1
ทม.บางคูรัด กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ (10 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทต.บางใหญ่ ถนนชำรุด (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง วา (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 28  ตอบ 0
ทม.พิมลราช รบกวนช่วยด้วยครับ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 475  ตอบ 6
ทม.บางคูรัด อยากทราบถนนเมน ณ มบ.บัวทอง4ยังเป็นของนิติบุคคลหรือยกให้เป็นสาถารณะหรือยัง (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 219  ตอบ 3
อบต.บางรักใหญ่ เขตการปกครองของอบต.บางรักใหญ่ (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 181  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ตามหา นายไพโรจน์ รักผล (1 ก.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บางใหญ่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 220  ตอบ 1
อบต.ลำโพ สอบคามแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในซอยลำโพ 25 (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 3
ทม.พิมลราช ขอให้มาฉีดหมอกควันไล่ยุง (26 มิ.ย. 2562)    อ่าน 85  ตอบ 2
ทม.บางคูรัด การจัดเก็บขยะของม.บัวทอง4 (21 มิ.ย. 2562)    อ่าน 114  ตอบ 3
ทม.พิมลราช สุนัขจรจัด (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 315  ตอบ 5
ทม.พิมลราช ต้องการจ่ายค่าขยะครับ (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 74  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา ขอเส้นชะลอความเร็วตรงโค้งก่อนถึงหน้าหมู่บ้านวิลล่าคุณาลัย (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 603  ตอบ 2
         
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ