หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
     

 
นบ0023.3/ว4986 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
0023.3/ว 1162 ประชุุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว5750 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ปี2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว1157 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลงบประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว1156 การดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศา 231 ง วันที่ 16 กันยายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1159 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว1160 ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1024
     
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player